Branżowa szkoła I stopnia

„Wszechstronność – praktyka – dobry start w przyszłość”

W jakich zawodach możesz się u nas uczyć?

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy kształcenie w oddziale wielozawodowym, w którym naukę rozpoczynasz jako młodociany pracownik wybierając spośród wielu zawodów między innymi:

Jakie warunki muszę spełnić? Czy muszę mieć załatwioną praktykę?

Warunkiem rozpoczęcia nauki, jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących wszystkich, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem rzemieślniczym) poprzez dołączenie do oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2018 r., a w terminie późniejszym umowy o pracę w charakterze pracownika młodocianego.

Uczeń sam organizuje miejsce na praktyczną naukę zawodu. Szkoła pomaga – zapraszamy do kontaktu.

Jak wygląda nauka w oddziale wielozawodowym?

W oddziale wielozawodowym kształcenie jest zorganizowane w następujący sposób:

W zależności od zawodu, 4-tygodniowy kurs odbywa się w różnych ośrodkach dokształcania zawodowego np. w Rybniku, Gliwicach.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

Czy po skończeniu szkoły branżowej i stopnia mogę kontynuować naukę?

Przewidywany termin badań lekarskich (bezpłatnych) – zostanie podany w terminie późniejszym.

Pobierz ulotkę Szkoły Branżowej I stopnia [jpg]